Log på
 

Ordensregler

 

Fællesarealerne kan anvendes til leg med videre i tidsrummet kl. 09.00-22.00, under hensyntagen til naboer/øvrige beboere, dog er færdsel i ”klitterne” ikke tilladt. Fællesarealerne skal altid fremstå velpassede og ryddelige og altid være tilgængelige i forhold til græsklipning m.v. Efterladte effekter på fællesarealerne vil blive fjernet på ejerens regning – uden yderligere varsel.

Løsgående hunde er ikke tilladt og eventuelle efterladenskaber skal omgående fjernes.

Området er separat kloakeret, og det er derfor ikke tilladt at komme forurenet vand med rengøringsmidler og lignende i vejbrønde, udendørs rister og afløb.

Alle grundejere har pligt til at sørge for, at alle private arealer og bygninger fremstår ryddelige og vedligeholdte, således at den samlede bebyggelse altid fremstår ordentlig og præsentabel. Opmærksomheden henledes også på bestemmelserne i foreningens vedtægter vedrørende opførelse af hegn, udhuse m.v.

I forbindelse med byggeri m.v. er det altid grundejerens ansvar, at beskadigede fællesarealer, kantsten, vejbelægning mv. reetableres straks efter byggeriet er afsluttet. Det er ligeledes bygherres/grundejers ansvar, at byggepladser holdes så ryddelige som muligt, at byggeaffald og andre effekter fjernes, og at veje renholdes i byggeperioden. Der henstilles til, at støjende arbejde – af hensyn til andre beboere – ikke udføres uden for normal arbejdstid.

Det er enhver grundejers pligt og ansvar, at gøre lejere, håndværkere m.v. bekendt med ovenstående ordensregler.

 

Bestyrelsen

Ordensregler godkendt på generalforsamlingen den 24. maj 2017